Державний історико-культурний заповідник «Буша»
Вінницька область
Могилів-Подільський район
село Буша
+38 097 296 17 33
busha.zapovidnik@gmail.com

Краєзнавча конференція

15 липня 2020

  • Вінницька обласна державна адміністрація
  • Управління культури і мистецтв
  • Державний історико-культурний заповідник БУША
  • Вінницький державний педагогічний університет
  • імені Михайла Коцюбинського
  • факультет історії, етнології і права
  • Державний архів Вінницької області
  • Вінницький обласний краєзнавчий музей
  • Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців

26 вересня 2020 р. на базі Державного історико-культурного заповіднику Буша відбудеться форум краєзнавців з історії дослідження каменотесного промислу Дністровського регіону

КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Подільський оберіг – унікальне явище у становленні відродження каменотесного ремесла Дністровського регіону»

Напрямки роботи:
- Подільський оберіг – історія виникнення, розвитку, становлення;
- Пленерний рух в Україні кінця 20- поч. 21 ст.;
- Особливості розвитку каменотесного промислу Дністровського регіону;
- Майстри-каменотеси хранителі древнього ремесла;
- Використання каменю-пісковику в побуті та будівництві;
- Сакральні символи та знаки бушанських скель. Таємниця Скельного Храму;

Вимоги до оформлення:

- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- матеріали подаються українською мовою обсягом 4-8 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4;
- розмір шрифту 14, Times New Roman, через 1,5 міжрядковий інтервал (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF);
- поля зліва, зверху, знизу та справа – 20 мм; абзац – 15 мм (в автоматичному режимі);
- ініціали та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,5 інтервали посередині симетрично до тексту – назва статті друкованими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА»; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 10 у стовпчик, по мірі згадування;
- посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [3, с. 35], [5, арк. 47];
- на окремому аркуші подається інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса, контактний телефон;
- матеріали та інформацію про авторів подавати в електронному форматі, а також роздрукованими в 1 примірнику;
- подані матеріали повинні бути добре вичитаними;
- цитування джерел допускається лише українською мовою;
- іноземні джерела і назви книг повинні бути звірені з оригіналами;
- Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

Термін подання матеріалів – до 15 серпня 2020 року.

Матеріали подавати і надсилати за адресою:
- 21001, м. Вінниця, вул. К. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет історії, етнології і права, Войнаровському А.В.
- Контактний телефон: 8 (0432) 26-71-33.
- Електронна пошта – konf.fiep@ukr.net

наверх